Selasa, 14 Januari 2014

WAKALAH PEGUAM SYARIE – Siri 1

WAKALAH PEGUAM SYARIE – Siri 1

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Pahang 2002 ada memperuntukkan mengenai topik persoalan untuk menggunakan khidmat Peguam Syarie bagi mewakili pihak yang bertikai di Mahkamah Syariah di negeri Pahang. Pihak-pihak di benarkan untuk melantik atau menukarkan Peguam Syarie masing-masing di bawah Bahagian 5 Enakmen tersebut. Seksyen 3 (1) -nya ada memberi maksud Peguam Syarie sebagaimana berikut:

Seksyen 3. Tafsiran

(1) Dalam Enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“Peguam Syarie” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya dalam Enakmen Pentadbiran;

‘Enakmen Pentadbiran’ yang di maksudkan dalam tafsiran tersebut menurut seksyen yang sama adalah ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 (Pahang):

“Enakmen Pentadbiran” ertinya Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 [Enakmen No. 3 tahun 1991];

Perkataan dan phrasa tertentu seperti ‘Mahkamah Syariah’; ‘Pegawai Undang-Undang Kerajaan Persekutuan’; dan ‘Peguam Syarie’ ada di tafsirkan oleh seksyen 2 ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [Enakmen No. 3 Tahun 1991] tersebut sebagaimana berikut:

Seksyen 2. Tafsiran.

(1) Dalam Enakmen ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain -

...
"Mahkamah Syariah" ertinya Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, atau Mahkamah Rayuan Syariah, mengikut mana yang berkenaan, yang ditubuhkan di bawah seksyen 42;
...
"pegawai undang-undang Kerajaan Persekutuan" ertinya seseorang Peguam Kanan Persekutuan, Peguam Persekutuan dan termasuklah seseorang Pembantu Undang-Undang;

"Peguam Syarie" ertinya seseorang yang dilantik di bawah seksyen 66;

Di bawah Enakmen Pentadbiran tersebut "Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang"  adalah pihak berwajib yang melantik mana-mana orang yang berkelayakan sebagai Peguam Syarie. Menurut seksyen 2 diatas "Peguam Syarie" ertinya seseorang yang dilantik di bawah seksyen 66 (Enakmen Pentadbiran). Peruntukan seksyen 66 itu adalah seperti berikut:

Seksyen 66. Peguam Syarie.

(1) Majlis boleh melantik mana-mana pegawai undang-undang Kerajaan Persekutuan beragama Islam dan mana-mana peguambela dan peguamcara beragama Islam yang memiliki sijil sah yang dikeluarkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166], atau mana-mana orang yang berkelayakan menjadi Peguam Syarie untuk hadir dan mewakili mana-mana pihak dalam mana-mana Mahkamah Syariah.

(2) Kelayakan bagi perlantikan sebagai Peguam Syarie hendaklah ditetapkan oleh peraturan yang dibuat oleh Majlis.

(3) Peraturan tersebut boleh memperuntukkan bahawa tiap-tiap orang yang dilantik menjadi Peguam Syarie hendaklah memiliki Sijil yang dikeluarkan oleh Majlis dan ditandatangani oleh Yang Dipertua setelah dibayar fee yang ditetapkan. Sijil tersebut hendaklah dipanggil Sijil Peguam Syarie.

(4) Majlis boleh pada bila-bila masa membatalkan Sijil Peguam Syarie yang dikeluarkan di bawah subseksyen (3).

(5) Majlis boleh mengecualikan mana-mana pegawai undang-undang Kerajaan Persekutuan daripada memiliki Sijil Peguam Syarie untuk hadir dan mewakili mana-mana pihak dalam mana-mana Mahkamah Syariah.

Bagi setiap orang/pihak yang ingin menggunakan khidmat Peguam Syarie untuk mewakili beliau di dalam apa-apa prosiding di Mahkamah Syariah hendaklah terlebih dahulu mematuhi prosedur/tatacara Mahkamah Syariah yang tertentu. Salah satunya ialah berkenaan penyempurnaan wakalah peguam syarie. Sehubungan dengan itu mari kita lihat apa yang terjadi dalam kes BADARIAH HARON v IDRIS MAHMUD 20 [2005] 1 JH  57 serta alasan penghakiman kes tersebut.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dalam kes BADARIAH HARON v IDRIS MAHMUD  ini Plaintif membuat tuntutan mut’ah dan harta sepencarian terhadap bekas suaminya. Terhadap prosiding ini pihak Defendan (suami) memfailkan suatu Notis Bantahan Awal untuk membatalkan tindakan tuntutan Plaintif tanpa perlu memfailkan Pliding Pembelaan mahupun di jalankan perbicaraan untuk prosiding induk yang berkenaan. Isu utama dalam bantahan awal itu adalah berkaitan Wakalah samada ia di sempurnakan dengan teratur mengikut prosedur dan syarak. Defendan mengatakan bahawa wakalah di antara Plaintif dan Peguam Syarienya tidak berlaku di hadapan Pendaftar atau Hakim sepertimana peruntukan seksyen 34(1) Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 berikut:

Pelantikan seseorang Peguam Syarie hendaklah dilafazkan oleh orang yang melantiknya, dan diterima oleh Peguam Syarie yang dilantik sedemikian, di hadapan Mahkamah atau Pendaftar.
YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam Penghakimannya berkata di ms 63 – 66:

Defendan juga mendakwa tandatangan Peguam Syarie Plaintif di dalam pliding mut’ah dan harta sepencarian adalah tidak sah kerana Plaintif tidak melafazkan wakalah kepada Peguam Syarienya sebagaimana aturan di bawah sek. 34(1) Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah 2003 sebenarnya telah tidak berlaku. Dengan kata lain Plaintif hendaklah menyempurnakan wakalah terlebih dahulu kepada Peguam Syarienya, barulah Peguam Syarie Plaintif boleh menandatangani pliding plaintif dalam tuntutan mut’ah dan harta sepencarian sebagaimana di peruntukan di dalam sek. 63(1) berbunyi:

‘Tiap-tiap pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani oleh Plaintif atau Peguam Syarienya ...’

Mahkamah bersetuju dengan hujahan balas Defendan bahawa keadaan ini jika benar-benar berlaku bukan lagi satu kesilapan atau khilaf dari segi fakta yang akan membawa kesan kepada keseluruhan prosiding kedua-dua tuntutan Plaintif. Kesilapan Plaintif tersebut adalah dari segi pliding iaitu wakalah perlantikan Peguam Syarienya yang boleh membawa kepada tindakan Peguam Syarienya adalah tidak sah sejak mula.

Kesilapan wakalah tidak boleh diperbetulkan atau dipinda tetapi hanya boleh dibatal, dilepaskan atau ditarik balik atau di buat pertukaran Peguam Syarie baru seperti di peruntukan didalam sek. 36, 37 dan 39 Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah 2003.

Soalnya adakah benar seperti dakwaan Defendan bahawa wakalah di antara Plaintif dan Peguam Syarienya tidak berlaku dan sekiranya berlaku adakah tandatangan Plaintif dan Peguam Syarienya adalah menjadi satu syarat perlantikan Peguam atau wakil?

Sebelum menjawab kedua-dua isu di atas suka Mahkamah merujuk kepada penghujahan Plaintif dan nas syarie – bagaimana perlantikan peguam atau wakil dan berkuatkuasa. Plaintif dalam hujahan balasnya menyatakan Defendan telah melampau dan mempunyai niat jahat apabila mempertikaikan satu dokumen rasmi Mahkamah yang telah disempurnakan mengikut aturan dan kehendak sek. 34(1) dan (2) Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003 .

Dokumen tersebut telah dimetraikan di hadapan Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timor di Keramat Selangor pada 20.12.2004 sebagaimana ditunjukkan secara kolektif dalam lampiran 1 Plaintif.

Mengikut Arahan Amalan N0. 6 Tahun 2002, lafaz wakalah, ikrar dan Affidavit bolehlah dibacakan di hadapan Hakim, Pendaftar, Pegawai Sulh, Penolong Pendaftar atau mana-mana orang yang diturunkan kuasa berhubung dengannya.

Isu samada tandatangan Plaintif di dalam Borang MS 5 Wakalah Peguam Syarie sebagai palsu adalah dinafikan Plaintif. Sebaliknya Mahkamah dapati tiada kenyataan yang boleh di pertikaikan bahawa Peguam Syarie Plaintif telah menarik balik perwakilannya di mana-mana peringkat prosiding.

Di sini Mahkamah merujuk kepada nas-nas syarie yang dengan jelas ada di nyatakan di dalam kitab Mughni al-Muhtaj Jld 3 hlm 317 dengan maksud:

‘wakalah berlaku apabila sesorang itu mewakilkan urusannya kepada seseorang yang lain atau apabila seseorang mengambil tempat orang lain.’

Merujuk firman Allah SWT di dalam Surah al-Kahfi ayat 19 berbunyi:

          .............

Bermaksud: ‘Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke Kota dengan membawa wang perakmu itu dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu sedikit habuan daripadanya.’

Pengertian nas-nas di atas ialah bahawa penyerahan sesuatu urusan kepada orang lain sebagai wakilnya tanpa bantahan atau penolakan maka berlakulah wakalah perlantikan.

Rukun wakalah adalah:

1.   Pihak atau orang yang mewakilkan (al muwakkil);
2.   Pihak atau orang yang menerima wakil (al wakil);
3.   Perkara atau benda yang diwakilkan (al muwakal fih);
4.   Sighah atau lafaz.

Menurut pendapat Imam Syafie. Orang yang memberi wakil hendaklah melafazkan ijab wakalahnya. Pihak yang menerima wakil tidak disyaratkan untuk menjawab atau menerimanya, memadai ia tidak membuat bantahan.

Isu samada Plaintif menandatangani atau tidak Borang MS 5 tersebut tidak relevan lagi kerana tandatangan hanya sebagai petunjuk bahawasanya Plaintif telah berlafaz sighah di hadapan Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timor di Keramat Selangor pada 20.12.2004 dan disahkan. Masalah tandatangan Plaintif tidak sama tidaklah membawa kepada terbatasnya orosiding asalkan Peguam Syarie Plaintif atau wakilnya tidak menolak perwakilan Plaintif tersebut.

Keputusan

SETELAH MAHKAMAH meneliti bantahan awal Defendan adalah berkaitan wakalah Plaintif dalam tuntutan-tuntutan yang Mahkamah ini berbidangkuasa untuk mendengar dan memutuskannya DAN Hujah Jawapan bertarikh 8.2.3005 dengan sokongan Lampiran-Lampiran yang di tunjukkan, Hujah Balas Defendan bertarikh 21.3.2005 juga disokong Lampiran-Lampiran yang di tunjukkan, semuanya adalah teratur. MAKA MAHKAMAH BERPUASHATI DAN MEMERINTAHKAN SEPERTI BERIKUT:

    1.   Bantahan awal Defendan ditolak dengan kos;
    2.   Defendan hendaklah memfailkan pembelaan dan/atau Tuntutan Balas jika      ada dalam masa 14 hari dalam kes Mal Bil 10200-016-0389-2005.


Dalam Penghakiman diatas Mahkamah ada menyentuh mengenai persoalan-persoalan seperti berikut: kenapa perlunya wakalah dibuat dengan sempurna; kesan kesilapan wakalah; nas mengenai wakalah; rukun wakalah; masalah berbeza tandatangan; dan juga jika berlakunya wakalah yang silap maka apa recourse yang perlu di ambil untuk meremedikannya.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Setelah melihat dan meneliti kes diatas maka di perturunkan di bawah ini peruntukan-peruntukan seksyen-seksyen 34 hingga 39 yang terdapat di dalam Bahagian V kepada Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Pahang 2002. Bahagian ini adalah mengenai perlantikan; penukaran; perlepasan; penarikan diri dari mewakili; serta penamatan khidmat Peguam Syarie dalam mengendalikan dan mewakili anakguam/klien/pelanggannya di Mahkamah Syariah. Walaupun sedemikian peruntukannya namun kesemua peruntukan ini masih tertakluk kepada Hukum Syarak terutama dalam Bab Hukum Perwakilan yakni mengenai bab wakalah bi al-khusumah.  Ini adalah bersesuaian dengan peruntukan seksyen 245 Enakmen yang berikut:

Seksyen 245. Hukum Syarak

(1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah Enakmen ini yang tak konsisten dengan Hukum Syarak adalah terbatal setakat yang ia tak konssiten itu.

(2) Jika terdapat lakuna atau jika apa-apa perkara tidak diperuntukkan dengan nyata oleh Enakmen ini, Mahkamah hendaklah memakai Hukum Syarak.

Peruntukkan-peruntukan seksyen 34 hingga 39 ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH PAHANG 2002

-       
-      BAHAGIAN V - PEGUAM SYARIE

Seksyen 34. Wakalah

(1)   Pelantikan seorang Peguam Syarie hendaklah dilafazkan oleh orang yang melantiknya, dan diterima oleh Peguam Syarie yang dilantik sedemikian, di hadapan Mahkamah atau Pendaftar.
(2)   Jika seorang Peguam Syarie telah menerima perlantikannya di bawah subseksyen (1), dia hendaklah, sebelum mengambil apa-apa langkah dalam prosiding itu, memfailkan suatu wakalah dalam Borang MS 5.


ENAKMEN 9 TAHUN 2002

JADUAL KETIGA - Borang MS 5

(Subseksyen 34 (2))
WAKALAH PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Saya ....................................................................... Plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas K.P.P.N. No. ................................ yang beralamat di ..................................................... dengan ini melantik .............. ......................... daripada Tetuan ................................... untuk mewakili saya dan bertindak bagi pihak saya dalam kes ini dan untuk hadir dalam prosiding yang berhubungan dengannya.

Bertarikh pada ................ haribulan ........... 20 ......

.................................
Plaintif/atau Defendan

Saya ............................................................ dengan ini menerima pelantikan yang disebut terdahulu.

Bertarikh pada .............. haribulan ............. 20 .......

........................
Peguam Syarie
Di hadapan saya,

.........................
Hakim/Pendaftar

Wakalah ini difailkan oleh Tetuan ............................... bagi pihak plaintif (atau defendan) yang beralamat di ................. .......... ............ ................... ......................... ....................... .................

Seksyen 35. Penyampaian kepada Peguam Syarie

Jika seorang Peguam Syarie mewakili lebih daripada satu pihak dalam apa-apa prosiding, penyampaian satu salinan apa-apa dokumen kepada Peguam Syarie itu hendaklah menjadi penyampaian yang mencukupi kepada semua pihak itu.

Seksyen 36. Menukar Peguam Syarie

(1)   Jika suatu pihak berhasrat menukar Peguam Syarienya, dia hendaklah memfailkan suatu notis penukaran dalam Borang MS 6 dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada semua pihak.
(2) Seksyen 34 hendaklah terpakai berhubungan dengan penukaran Peguam Syarie sebagaimana seksyen itu terpakai berhubungan dengan pelantikan Peguam Syarie.


JADUAL KETIGA - Borang MS 6

(Subseksyen 36 (1))
NOTIS PENUKARAN PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,


Ambil perhatian bahawa saya ................................. plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas yang beralamat di .................................... ................... ....................... telah melantik ................... ............ ............... (Nama Peguam Syarie yang baru) untuk bertindak bagi pihak diri saya dalam prosiding ini menggantikan ........................ ............................ (nama Peguam Syarie yang dahulu)

Alamat bagi penyampaian (nama Peguam Syarie yang baru) yang dinamakan di atas ialah ................ .................... ............ .................... ..............................................


Bertarikh pada .................. haribulan ............ 20 .....

...................................
Plaintif (atau Defendan)

Kepada
1.    defendan (atau plaintif) atau Peguam syarienya; dan
2.    kepada (dengan menamakan Peguam Syarie plaintif (atau defendan) yang dahulu).

Seksyen 37. Pelepasan Peguam Syarie

Jika suatu pihak ingin melepaskan Peguam Syarienya, dia hendaklah memfailkan suatu notis pelepasan itu dalam Borang MS 7 dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada semua pihak.


JADUAL KETIGA - Borang MS 7

(Seksyen 37)
NOTIS PELEPASAN PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya ..................................................... .................................................... plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas telah melepaskan Peguam Syarie saya (nama Peguam Syarie) ........ .......... .................................  yang telah dilantik untuk bertindak sebagai Peguam Syarie plaintif (atau defendan) dalam prosiding ini.

Bertarikh pada .................... haribulan ................. 20 .......

..........................
Plaintif/Defendan

Kepada:
           defendan (atau plaintif) atau Peguam Syarienya.


Seksyen 38. Pelepasan atas permohonan Peguam Syarie

Jika Peguam Syarie yang mewakili suatu pihak memohon untuk dilepaskan, dia hendaklah memfailkan suatu notis penarikan diri dalam Borang MS 8 dan menyampaikan suatu salinan notis kepada pihak yang diwakilinya.


JADUAL KETIGA - Borang MS 8

(Seksyen 38)

NOTIS PENARIKAN DIRI PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada

Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya ............................................................... Peguam Syarie bagi plaintif (atau defendan) dengan ini menarik diri dan terhenti menjadi Peguam Syarie yang bertindak bagi pihak plaintif (atau defendan) yang tersebut dalam prosiding yang disebut di atas.

Bertarikh pada .................... haribulan ............... 20 ......

.......................
Peguam Syarie

Notis ini dikeluarkan oleh ........................................................ ...................... (nama Peguam Syarie) yang beralamat di ............................ .............................................................................................

Peguam Syarie bagi .................. ...................... ................ .......... ....................................................

Kepada
           plaintif (atau defendan) atau Peguam Syarienya.


Seksyen 39. Kematian
Wakalah seseorang Peguam Syarie hendaklah tamat dengan kematian Peguam Syarie itu atau pihak yang diwakilinya.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rabu, 8 Januari 2014

PINDAAN - Saman dan Pliding

PINDAAN - Saman dan Pliding

Teringat saya akan kata-kata nasihat dari seorang Pensyarah/Peguam semasa memberi syarahannya – ‘Jangan Melompat Sebelum Tiba ke Pagar’. Beliau memaksudkan bahawa setiap pliding hendaklah mengandungi kes prima facie* yang baik tanpa memikirkan atau menjangka bantahan yang mungkin di timbulkan, kerana dengan berbuat demikian samalah dengan melompat sebelum tiba ke pagar. Defendan juga (maksud beliau) tidak perlu memberikan pembelaan bagi tuntutan yang belum dikemukakan kepadanya lagi, atau mengemukakan pliding bagi kausa tindakan yang tidak wujud dalam penyataan tuntutan.
*Terma ‘Prima facie’ (Arab: Min haithu al-Zahir) adalah perkataan Latin yang telah di terima-pakai dalam perundangan di Mahkamah di seluruh Malaysia bermaksud: kes-kes yang mempunyai bukti zahir secukupnya untuk di teruskan.

Namun sekiranya Pliding ataupun Saman yang di failkan itu kemudiannya di dapati perlu untuk di pinda atas sebab-sebab tertentu yang di bolehkan oleh Undang-Undang Tatacara maka tindakan sewajarnya boleh di ambil untuk meminda dokumen Saman dan Pliding sedemikian.

Posting kali ini adalah mengenai perkara ini sepertimana sub-topik berikut:

a.    Peruntukan Perundangan;
b.   Fi Mahkamah;
c.    Kes yang telah di putuskan Mahkamah Sivil menerima permohonan untuk pindaan Pembelaan; dan
d.   Kes yang telah di putuskan Mahkamah Sivil menolak permohonan untuk pindaan Pembelaan.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

a.    Peruntukan Perundangan

Di negeri Pahang menurut Bahagian X kepada Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002 Saman dan pliding boleh di pinda. Tatacara mengenai permohonan, bentuk dan lain-lain yang berkaitan dengan tindakan pindaan itu ada di nyatakan di dalam Enakmen tersebut.

Huraian dalam Rang Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 sepertimana Warta Kerajaan Pahang Jil 55 No. 21 (Tambahan No. 6) bertarikh 10.10.2002 yang di bentangkan di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang mengenai Bahagian VIII Rang Undang-Undang tersebut menyatakan seperti berikut:


BAHAGIAN X

25. Bahagian X memperkatakan pindaan.

26. Fasal 80 dan 81 masing-masingnya mengadakan peruntukan mengenai tatacara meminda saman dan meminda permohonan. Fasal 82 memperkatakan prosiding cacat.  Fasal 83 menyatakan cara meminda dan Fasal 84 adalah berhubungan dengan kesilapan tulis atau ralat yang boleh dibetulkan oleh Mahkamah tanpa formaliti.

Rang Undang-Undang tersebut kemudiannya telah di luluskan di Dewan Undangan Negeri Pahang untuk diterima pakai. Maka dengan itu Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah tersebut mempunyai peruntukan seksyen 80 hingga 84 sepertimana berikut:

Seksyen 80. Pindaan kepada saman atau pliding

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(2) Jika suatu permohonan kepada Mahkamah untuk mendapatkan kebenaran membuat pindaan yang disebut dalam subseksyen (1) dibuat selepas habis tempoh apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuat kuasa pada tarikh pengeluaran saman itu, Mahkamah boleh, jika difikirkannya adil, memberikan kebenaran sedemikian atas apa-apa terma yang difikirkannya patut.

(3) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding boleh meminda plidingnya tanpa perintah Mahkamah pada bila-bila masa sebelum penyampaian kepada pihak yang satu lagi.

Seksyen 81. Pindaan kepada permohonan

Seksyen 80 hendaklah, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, terpakai berhubungan dengan sesuatu permohonan sebagaimana seksyen itu terpakai berhubungan dengan saman dan pliding.

Seksyen 82. Prosiding cacat

Mahkamah boleh pada bila-bila masa, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, dan atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, memerintahkan supaya dibuat apa-apa pindaan bagi maksud —

(a) membetulkan apa-apa kecacatan atau ralat dalam mana-mana prosiding; atau

(b) menentukan soalan sebenar yang menjadi kontroversi atau bagi mencapai keadilan antara pihak-pihak.

Seksyen 83. Cara meminda

Sesuatu pindaan hendaklah dibuat dengan memfailkan suatu salinan bersih dokumen yang dipinda, yang hendaklah menunjukkan pindaan yang telah dibuat, dan menyampaikan suatu salinan dokumen yang dipinda itu kepada pihak atau pihak-pihak yang satu lagi:

Dengan syarat bahawa jika pindaan itu diperintahkan semasa perbicaraan atau pendengaran mana-mana tindakan atau prosiding, atau jika semua pihak hadir semasa pindaan itu dibuat, Mahkamah boleh mengikut budibicaranya meminda dokumen dalam fail Mahkamah dan penyampaian kepada pihak-pihak tidaklah perlu.

Seksyen 84. Keciciran atau peninggalan

Kesilapan tulisan atau ralat yang berbangkit daripada keciciran atau peninggalan tak sengaja boleh pada bila-bila masa dibetulkan oleh Mahkamah tanpa formaliti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

b.   Fi Mahkamah

Apabila permohonan formal di buat oleh mana-mana pihak yang bertikai dalam prosiding kes maka timbullah isu mengenai bayaran fi kepada Mahkamah diatas pemfailan permohonan  pindaan tersebut. Fi Mahkamah adalah di tetapkan oleh Jadual Pertama kepada KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (FI, ELAUN DAN KOS) 2005 [Phg. P.U. 18/2005]. Bayaran-bayaran fi pemfailan/pendaftaran dokumen yang berkaitan dengan permohonan pindaan dan berkesampingan dengannya di Mahkamah Rendah Syariah dan di Mahkamah Tinggi Syariah adalah seperti berikut:

FI MAHKAMAH
(Nota: **MRS adalah singkatan kepada Mahkamah Rendah Syariah
manakala ***MTS pula adalah singkatan kepada Mahkamah Tinggi Syariah)

No.
Butiran
Fi MRS**
(RM)
Fi MTS***
(RM)
Catatan
4
Apabila memeteraikan saman terpinda atau permohonan terpinda.
5.00
10.00
5
Apabila menanda pembaharuan apa-apa saman atau permohonan atau pliding terpinda.
5.00
10.00
7
Apabila memeteraikan notis permohonan 
interlokutori.
10.00
20.00
8
Apabila memohon penyampaian proses 20.00
atau notisnya di luar bidang kuasa.
20.00
20.00
12
Apabila mencatatkan atau memeteraikan apa-apa perintah yang dibuat dalam Kamar.
10.00
20.00
Rayuan
15
Apabila memfailkan notis rayuan daripada Pendaftar kepada Hakim dalam Kamar.
10.00
10.00
16
Apabila memfailkan notis rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.
50.00
17
Apabila memfailkan notis rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah.
100.00
Salinan-salinan Dokumen
Apabila membuat salinan dan menandakannya sebagai salinan diperakui bagi setiap folio.
2.00
2.00
Bagi tiap-tiap salinan kedua atau berikutnya jika salinan karbon atau melalui proses penduaan, bagi tiap-tiap folio.
0.50
1.00
20
Untuk memeriksa salinan bersih dan menandakannya sebagai salinan diperakui —
(a) dalam hal salinan fotografik atau fotostat bagi setiap lembaran;
1.00
1.00
(b) dalam apa-apa hal lain bagi setiap folio.
1.00
1.00


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

         c.    Kes yang telah di putuskan Mahkamah Sivil menerima permohonan                  untuk pindaan Pembelaan:

Dalam Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur
Dalam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
Guaman Sivil 22-469-2005

Antara
RAJA ZARINA BINTI RAJA ZAINAL                                              ... PLAINTIF
dan
1. RAJA ZALEHA BINTI RAJA ZAINAL & 1 LAGI                   ...    DEFENDAN

KEPUTUSAN YA Hakim Dato V.T. SINGHAM pada 13hb Januari, 2011.

1. Notis Rayuan kepada Hakim Dalam Kamar ini (Lampiran 61) oleh plaintif adalah terhadap perintah yang diberikan oleh Penolong Kanan Pendaftar pada 4.11.2010 (Lampiran 66) dimana Saman Dalam Kamar (Lampiran 38) oleh defendan pertama untuk meminda Pernyataan Pembelaan defendan pertama (Lampiran 9) yang difailkan pada 17.8.2005 dibenarkan.

2. Setelah membaca dan meneliti Saman Dalam Kamar (Lampiran 38) yang disokong oleh affidavit defendan pertama (Lampiran 38A), affidavit jawapan plaintif (Lampiran 49), affidavit kedua defendan pertama (Lampiran 40), affidavit ketiga defendan pertama (Lampiran 50), affidavit keempat defendan pertama (Lampiran 54), affidavit balasan plaintif (Lampiran 55), hujahan ringkas bagi plaintif (Lampiran 63) bersama dengan Ikatan Otoriti Plaintif (Lampiran 63A), hujahan ringkas bagi defendan pertama (Lampiran 64) bersama dengan Otoriti-otoriti bagi defendan pertama (Lampiran 64A) dan selepas merujuk Aturan 20 Kaedah 5 dan 8 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, dan selepas mendengar hujah-hujah lanjutan secara lisan oleh kedua-dua pihak dan penyelidikan oleh Mahkamah ini, keputusan Mahkamah ini terhadap rayuan oleh plaintif adalah seperti berikut:-

3. Mahkamah ini ingin menyatakan terlebih dahulu bahawa rayuan ini terhadap keputusan Penolong Kanan Pendaftar di atas permohonan (Lampiran 38) bukanlah satu rayuan seperti rayuan daripada keputusan Mahkamah Rendah setelah pendengaran bicara penuh dan dimana rayuan adalah pendengaran semula di atas Rekod Rayuan. Rayuan ini diterima dan didengar seperti satu permohonan yang didengar pertama kali di hadapan Hakim. (Rujuk kes Seloga Jaya Sdn Bhd lwn Pembinaan Keng Ting (Sabak) Sdn Bhd [1994] 2 MLJ 97 di ms 106-107, dimana keputusan tersebut diikuti dalam kes Tuan Haji Ahmed Abdul Rahman lwn Arab Malaysian Finance Sdn Bhd [1996] 1 MLJ 30 di ms 37). Walaubagaimanapun, sekiranya keputusan Penolong Kanan Pendaftar diterima dan berdasarkan seperti satu budi bicara yang digunakan oleh Penolong Kanan Pendaftar, prinsip Undang-Undang untuk masuk campur di atas budi bicara yang diguna pakai terpakai.

 Dalam kes Maxwell v Kean [1928] 1 KB 645 Atkins L.J. berkata:-

“…in the exercise of a proper judicial discretion no judge ought to make such an order as would defeat the rights of a party and destroy them altogether, unless he is satisfied that he has been guilty of such conduct that justice can only be properly done to the other party by coming to that conclusion.”.

Dalam kes Packirisamy v Janagi [1970] 2 MLJ 202 Sharma J. berkata di m.s 203:-

“In exercising their discretion it is the duty of the court’s to exercise that discretion judicially, that is in accordance with commonsense and in doing so should bear in mind all that may promote justice and not defeat it. If discretion is exercised otherwise, it may only tend to strike at the root of justice or result injustice being done.”.

4.  Walaupun kaedah-kaedah Mahkamah yang peruntukkan untuk meminda pliding di mana-mana peringkat prosiding, ia tidak harus disalah guna pakai atau digunapakai hanya untuk kepentingan satu pihak sahaja sehingga ia akan membawa prejudis dan ketidakadilan kepada pihak penentang, Mahkamah ini memang dan harus berhatihati (vigilant) tentang penyalahgunaan kuasa Mahkamah (abuse of the rules of the court) atau sama ada budi bicara yang digunapakai oleh Penolong Kanan Pendaftar tidak dipakai secara kehakiman. Dalam kes ini, tidak dapat dinafikan bahawa permohonan oleh defendan pertama untuk meminda pernyataan pembelaan difailkan lewat dan lebih kurang 5 tahun daripada kali pertama Pernyataan Pembelaan difailkan iaitu pada 17.8.2005. Walau bagaimanapun, terdapat penjelasan bagi kelewatan tersebut dan permohonan tersebut difailkan pada peringkat hampir tarikh perbicaraan dahulu ditetapkan dimana penjelasan itu diterima oleh Mahkamah ini.

5. Walau bagaimanapun, Mahkamah ini mendapati selepas meneliti dan membaca pindaan yang dicadangkan dimana telahpun difailkan pada 12.11.2010 (Lampiran 60) dan dimeteraikan, ia akan membawa ‘substantial injustice’ kepada defendan pertama sekiranya permohonan tersebut tidak dibenarkan apabila dibandingkan dengan keadaan dan kedudukan plaintif dimana plaintif boleh dipampas dengan kos sekiranya permohonan tersebut dibenarkan. (Rujuk kes (1) Clarapede & Co lwn Commercial Union Association [1883] 32 WR 262, (2) Looi Guan Kwong v Low Lean Bok & 4 Ors [1938] 8 MLJ 35, (3) Mahan Singh lwn Government of Malaysia [1973] 2 MLJ 149 di ms 150, (4) Palaniappan lwn Universiti Pertanian Malaysia [1995] 1 MLJ 353 di ms 360-370, (5) M-Fold Development Sdn Bhd v Altrue Sdn Bhd [2002] 2 CLJ 44 di ms 49-52, (6) Bumiputra-Commerce Bank Bhd & Ors v Bumi Warna Indah Sdn Bhd [2004] 4 CLJ 825 di ms 828-834). Walau bagaimanapun, didapati tidak ada sebarang perintah untuk penangguhan diperolehi oleh plaintif untuk defendan pertama tidak memfailkan pernyataan pembelaan terpinda sehingga rayuan ini diselesaikan atau dilupuskan.

6.  Untuk menyokong bantahan terhadap pindaan, peguam plaintif merujuk kepada kes-kes berikut:-

(i)  Aturan 20 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
(ii) Raphael Pura v Insas Bhd & Anor (COA) [2001] 1 MLJ 49
(iii) Gurbachan Singh & Ors v T/N Muthu & Lee & Anor (HC) [2001] 2 CLJ 173
(iv) Taisho Co Sdn Bhd v Pan Global Equities Bhd & Anor (COA) [1999] 1 MLJ 359
(v)  Yamaha Motor Co Ltd v Yamaha Malaysia Sdn Bhd & Ors (FC) [1983] 1 MLJ 213
(vi) YB Dtk Dr Soon Choon Teck v YB Datuk Robert Lau Hoi Chew & Ors (COA) [2009] 3 MLJ 785
(vii) Dr. Thiagarajah a/l Retnasamy & Anor v Vijay Kanchan & Ors (HC) [2009] 1 MLJ 108
(viii) The Owners Of The Cargo Lately Laden On Board The Ship Or Vessel MV ‘VIVA OCEAN’ v The Owner Or Demise Charterers Of The Ship Or Vessel MV ‘VIVA OCEAN’ (HC) [2000] 7 MLJ 175
(ix) Re Man bin Mihat, Decd. [1965] 2 MLJ 1
(x) Wan Naimah v Wan Mohammad Nawawai (FC) [1974] 1 MLJ 41
(xi) Dato’ Kadar Shah bin Tun Sulaiman v Datin Fauziah binti Haron (HC) [2008] 7 MLJ 779
(xii) TM Feroze Khan & Ors v Meera Hussain bin TM Mohamed Mydin (COA) [2006] 5 MLJ 217
(xiii) Koh Siew Keng & Anor v Koh Heng Jin (COA) [2008] 3 CLJ 450

7. Untuk menyokong permohonan pindaan tersebut, peguam defendan pertama merujuk kepada kes-kes berikut:-

(i)  S&P Food Industries (M) Bhd v Razalli bin Shamsuddin and Another [2005] 3 MLJ 283
(ii) Yogananthy a/p AS Thambaiya v Idris bin Osman [2006] 2 MLJ 101
(iii) Aturan 20 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
(iv) Yamaha Motor Co Ltd v Yamaha Malaysia Sdn Bhd & Ors [1983] 1 MLJ 213
(v) Hock Hua Bank v Leong Yew Chin [1987] 1 MLJ 230
(vi) HSBC Bank Malaysia Bhd v Macquarie Technologies (M) Sdn Bhd [2004] 4 MLJ 398
(vii) Abdul Johari bin Abdul Rahman v Lim How Cheng [1997] 1 MLJ 629
(viii) Bukit Waha Quarry Sdn Bhd v Teguh Permata Sdn Bhd [2007] 7 MLJ 396
(ix) Badiaddin bin Mohd Mahidin & Anor v Arab Malaysian Finance Bhd [1998] 1 MLJ 393
(x) Chee Pok Choy & Ors v Scotch Leasing Sdn Bhd [2001] 4 MLJ 346

8. Aturan 20 Kaedah 5 dan 8 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 memperuntukkan:-

Aturan 20 Kaedah 5:-

(1) Tertakluk kepada Aturan 15, kaedah 6, 7 dan 8 dan peruntukan-peruntukan yang berikut dalam kaedah ini, Mahkamah boleh pada mana-mana peringkat prosiding membenarkan plaintif meminda writnya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara (jika ada) sebagaimana yang diarahkannya. (penekanan oleh Mahkamah ini)

(2) Jika sesuatu permohonan kepada Mahkamah untuk kebenaran membuat pindaan yang disebutkan dalam perenggan (3), (4) atau (5) dibuat selepas apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuatkuasa pada tarikh pengeluaran writ itu telah tamat, maka Mahkamah boleh bagaimanapun memberikan kebenaran sedemikian mengikut hal-hal keadaan yang disebutkan dalam perenggan itu jika difikirkannya adil berbuat demikian.

(3)  Sesuatu pindaan untuk memperbetulkan nama sesuatu pihak boleh dibenarkan di bawah perenggan (2) walaupun dikatakan bahawa kesan pindaan itu ialah untuk menggantikan suatu pihak baru jika Mahkamah berpuashati bahawa kesilapan yang hendak diperbetulkan itu adalah kesilapan yang tulen dan tidak mengelirukan atau hingga menyebabkan apa-apa keraguan yang munasabah tentang identity orang yang bermaksud hendak mendakwa atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bermaksud hendak didakwa.

(4)  Sesuatu pindaan untuk mengubahkan sifat yang sesuatu pihak itu mendakwa (sama ada sebagai plaintif atau sebagai defendan melalui tuntutan balas) boleh dibenarkan di bawah perenggan 2) jika sifat, kiranya pindaan itu dibuat, yang pihak itu akan mendakwa ialah sifat yang pada tarikh pengeluaran writ atau pembuatan tuntutan balas itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, dia mungkin telah mendakwa.

(5) Sesuatu pindaan boleh di benarkan di bawah perenggan (2) walaupun kesan pindaan itu ialah untuk menambahkan atau menggantikan suatu kausa tindakan yang baru jika kausa tindakan yang baru itu berbangkit daripada fakta-fakta yang sama atau sebahagian besarnya adalah fakta-fakta yang samaseperti kausa tindakan yang berkenaan dengannya relief telah pun dituntut dalam tindakan itu oleh pihak yang memohon kebenaran untuk membuat pindaan itu.

Aturan 20 Kaedah 8:-

(1) Bagi maksud menentukan soalan sebenar yang menjadi kontroversi di antara pihak-pihak dalam mana-mana prosiding, atau memperbetulkan apa-apa kecacatan atau ralat dalam mana-mana prosiding, Mahkamah boleh pada mana-mana peringkat prosiding dan sama ada atas usulnya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak dalam prosiding itu memerintahkan mana-mana dokumen dalam prosiding itu dipinda atas apa-apa terma tentang itu atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara (jika ada) sebagaimana yang diarahkannya.

9. Dalam rayuan ini, Mahkamah ini berpuas hati bahawa sekiranya permohonan defendan pertama dibenarkan untuk pindaan seperti yang dicadangkan:

(a) Ia tidak akan menyebabkan kelewatan untuk meneruskan dengan perbicaraan kerana tarikh perbicaraan masih belum ditetapkan dan tarikh bicara dahulu pada 16 dan 17 Jun 2010 telahpun dilapangkan terlebih dahulu.

(b) Ia tidak dibuat dengan tujuan yang tidak baik (mala fide.)

(c) Ia tidak akan membawa ketidakadilan atau prejudis kepada plaintif tetapi ia akan memberi gambaran lebih jelas bagi kes ini supaya Mahkamah ini dapat memberi keputusan yang adil. Sebaliknya, sekiranya pindaan tidak dibenarkan ia mungkin akan memprejudiskan dan membawa ketidakadilan kepada defendan pertama, dimana ia tidak boleh dipampaskan dengan kos.

(d) Ia tidak dibuat secara fraud atau irrelevant atau tidak berguna (useless).

(e) Ia akan membantu semua pihak termasuk Mahkamah ini untuk memutuskan (to determine) isu-isu yang sebenar di antara plaintif dan defendan pertama. (Rujuk kes Baker (G.L) Ltd lwn Medway Building and Supplies Ltd [1958] 1 WLR 1216 dimana Jenkins LJ berkata di ms 1231:

“It is a well established principle that the object of the court is to decide the rights of the parties, and not to punish them for mistakes they make in the conduct of their cases by deciding otherwise than in accordance with their rights… I know of no kind of error or mistake which, if not fraudulent or intended to over reach, the court ought not to correct, if it can be done without injustice to the other party. Courts do not exist for the sake of discipline, but for the sake of deciding matters in controversy, and I do not regard such amendment as a matter of favour or grace … It seems to me that as soon as it appears that the way in which a party has framed his case will not lead to a decision of the real matter in controversy, it is as much a matter of right on his part to have it corrected if it can be done without injustice, as anything else in the case is a mater of right (per Bowen LJ, in Cropper v Smith [1884] 26 Ch.D at p710-711, with which observations A.L Smith, LJ expressed “emphatic agreement” in Shoe Machinery Co. v Cultam, [1896] 1 Ch. at p112).”.

10. Walaupun satu permohonan seperti Lampiran 38 dibuat dekat dan hampir dengan tarikh perbicaraan, Mahkamah masih mempunyai budi bicara untuk menangguhkan kes sekiranya keadilan memerlukan defendan pertama itu diberi peluang untuk meminda pembelaan atau pliding dan supaya plaintif dapat mengambil langkah-langkah di atas pembelaan baru. (Rujuk kes Associated Leisure Ltd lwn Associated Newspapers Ltd [1970] 2 QB 450 di ms 457, Budding lwn Murdoch 1 Ch.D 42, Tildesley lwn Harper [1876] 10 Ch.D 396 di ms 397 dan Palaniappan lwn Universiti Pertanian Malaysia [1995] 1 MLJ 353). Dalam kes Tildesley lwn Harper, Bramwell, LJ berkata:

“My practice has always been to give leave to amend unless I have been satisfied that the party applying was acting mala fide, or that, by his blunder, he had done some injury to his opponent which he could not be compensated for by costs or otherwise.” “However negligent or careless may have been the first omission, and however late the proposed amendment, the amendment should be allowed if it can be made without injustice to the other side. There is no injustice if the other side can be compensated by costs”.

11. Mahkamah ini juga mendapati bahawa pindaan yang dicadangkan dan difailkan oleh defendan pertama diplidkan di atas fakta-fakta asal dan adalah allegasi tambahan dan lebih jelas bagaimana akaun bank dapat dipindahkan sehingga di Standard Chartered Bank di London dan oleh siapa. Pindaan kepada pernyataan pembelaan yang dicadangkan memplidkan isu-isu yang perlu dikemukakan dan bukan menukar ‘character’ pembelaan asal. Mahkamah ini juga mendapati isu had masa dan bidangkuasa Mahkamah ini untuk memutuskan terhadap tuntutan plaintif juga diplidkan dalam pembelaan terpinda dimana isu undang-undang dan bidangkuasa Mahkamah boleh dibangkitkan pada bila-bila masa dan dimana-mana peringkat prosiding dengan syarat ia haruslah diplidkan. (Rujuk kes (1) Yamaha Motor Co. Ltd lwn Yamaha Malaysia Sdn Bhd & Ors [1983] 1 MLJ 213, (2) Grant Advertising International Inc & Anor lwn Glaze [1968] 1 MLJ 31, Hock Hua Bank Bhd lwn Leong Yew Chin [1987] 1 MLJ 230 di ms 231-237, (3) Abdul Johari bin Abdul Rahman lwn Lim How Chong and Ors [1997] 1 MLJ 629 dan Hipgrave lwn Case [1885] 28 Ch.D 356, HSBC Bank Malaysia Bhd lwn Macquarle Technologies (M) Sdn Bhd [2004] 4 MLJ 398 di ms 403, Bukit Waha Quarry Bhd lwn Teguh Pertama Sdn Bhd [2000] 7 MLJ 396 di ms 400-407).

12. Mahkamah ini juga telah mengambilkira bahawa pindaan kepada pliding boleh dibuat pada mana-mana peringkat prosiding dan ini telah dengan jelas dinyatakan di bawah A.20 K.5 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi, 1980. (Rujuk kes Roe lwn Davies [1875-76] 2 Ch.D 729 di ms 733. Mahkamah ini ingin menyatakan bahawa Mahkamah ini mempunyai budi bicara yang luas, sama ada untuk membenarkan atau tidak satu pindaan kepada pliding. (This order gives this Court wide powers to permit parties to amend their pleadings at any stage of the proceedings but this power must be exercised in accordance with sound and settled judicial principles. However, each case will depend on its peculiar set of facts). (Rujuk kes Hancock Shipping Co. Ltd lwn Kawasaki Heavy Industries Ltd the Casper Traders [1992] 1 WLR 1025, (2) Brickfield Properties Ltd lwn Newton; Rosebud Holdings Ltd lwn Newton [1973] 3 AER 328).

Dalam kes Vincent Tang Fook Lam lwn Sok Chun Tang (P) [2004] 2 MLJ 145 di ms 154, pindaan kepada penyataan tuntutan dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi di peringkat dimana defendan pertama telah menutup kes, dimana permohonan secara lisan dibuat oleh plaintif. Keputusan itu disahkan oleh Mahkamah Rayuan.

Dalam kes Yoong Leok Kee Corporation Sdn Bhd lwn Chin Thong Tah Thai [1981] 2 MLJ 21 permohonan untuk pindaan kepada penyataan tuntutan dibuat selepas kedua-dua pihak plaintif dan defendan telah menutup kes masing-masing dan setelah membuat hujahan dan permohonan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan telah mengesahkan budi bicara yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi untuk membenarkan permohonan bagi pindaan. [Juga, rujuk kes Loutfi lwn Czarnikow Ltd [1952] 2 All ER 823].

Scrutton LJ dalam kes Blay lwn Pollard and Morris [1930] 1 KB 628 di ms 634 berkata:

“Cases must be decided on the issues on the record; and if it is desired to raise other issues they must be placed on the record by amendment.”.

Dalam kes Kettieman & Ors lwn Hansel Properties Ltd [1988] 1 All ER 38 Lord Griffiths berkata di ms 62:-

“Whether an amendment should be granted is a matter for  the discretion of the trial judge and he should be guided in the exercise of the discretion by his assessment of where justice lies. Many and diverse factors will bear on the exercise of this discretion. I do not think it possible to enumerate them all or wise to attempt to do so. But justice cannot always be measured in terms of money and in my view a judge is entitled to weigh in the balance the strain the litigation imposes on litigants, particularly if they are personal litigants rather than business corporations, the anxieties occasioned by facing new issues, the raising of false hopes, and the legitimate expectation that the trial will determine the issues one way or the other. Furthermore, to allow an amendment before a trial begins is quite different from allowing it at the end of the trial to give an apparently unsuccessful defendant an opportunity to renew the fight on an entirely different defence.

Another factor that a judge must weigh in the balance is the pressure on the courts caused by the great increase in litigation and the consequent necessity that, in the interests of the whole community, legal business should be conducted efficiently. We can no longer afford to show the same indulgence towards the negligent conduct of litigant as was perhaps possible in a more leisured age. There will be cases in which justice will be better served by allowing the consequences of the negligence of the lawyers to fall on their own heads rather than by allowing an amendment at a very late stage of the proceedings.”.

Dalam kes M. Fold Development Sdn Bhd v Altrue Sdn Bhd [2002] 2 CLJ 44, Abdul Malik Ishak H (sekarang HMR) berkata di ms 52:-

“The prominent feature in the present appeal would be this. That the defendant’s application to amend the statement of defence was made before the trial. By way of a comparison, reference ought to be made to the case of Algemene Bank Nederland NV v Happy Valley Restaurant Pte Ltd [1991] 2 MLJ 289, where the defendants there had applied to amend the defence only after the plaintiffs had closed their case and the court held that as the proposed amendments were of a material nature, the plaintiffs would be unfairly prejudiced. Of course, factually speaking, the case of Algemene Bank Nederland NV v Happy Valley Restaurant Pte Ltd (supra) were poles apart from the facts of the present appeal. Here unlike there, the trial had yet to begin and the proposed amendments were not prejudicial to the plaintiff. The proposed amendments were known to the prejudicial to the plaintiff. The proposed amendments were known to the plaintiff who had alluded to them in the statement of claim and those amendments too were meant to synchronise with the defendant’s version of the whole case. This was not the case where the defendant had acted in bad faith to amend the statement of defence as envisaged in the case of Lawrence v Lord Norreys [1888] 39 Ch.D 213 or even in the case of Busch v Stevens [1963] 1 QB 1. This was also not the case where the defendant sought to amend by proposing to introduce matters which have no relevance or were totally insignificant as was done in the case of The Central Queensland Meat Export Company v Gallop [1891-92] 8 TLR 225. Pure and simple, the proposed amendments that were sought were permissible under the law and this court had no choice but to entertain them. The SAR was perfectly right in allowing encl. 13.”.

Dalam kes Bacom Enterprise Sdn Bhd lwn Jong Chuk & Ors [1998] 2 CLJ 11 Mokhtar Sidin JCA berkata di ms 17:-

“Generally speaking, the exercise of the power to grant or refuse amendment of pleadings at any stage of the proceedings is in the discretion of the judge, but the power must always be exercised judicially having regard to the prevailing practice and whether the amendment sought by one party, if allowed would cause injustice or prejudice to the other party which cannot be compensated by costs, bearing in mind that it is not always easy to measure justice in terms of the money. Each application must therefore be decided in its own merits.
(Rujuk kes Abdul Johari Abdul Rahman v Lim How Chong & Ors [1997] 1 CLJ 361).

Dalam kes Skrine & Co v MBF Capital Bhd & Anor & Other Appeals [1998] 3 CLJ 432 Gopal Sri Ram HMR (pada masa itu) berkata di ms 481:-

“The amendments do not introduce any new plea. They merely explain or expand within limits the case already pleaded by the first defendant.”.
(Rujuk kes Kettieman & Ors v Hansel Properties Ltd [1989] 1 AC 189 di ms 212, 220, [1988] 1 All ER 38 di ms 82).

Dalam kes Bumiputra-Commerce Bank Bhd & Ors v Bumi Warna Indah Sdn Bhd [2004] 4 CLJ 825 Abdul Malik Ishak H (sekarang HMR) berkata di ms 836-889:-

“It is a truism to say that every amendment of pleadings is to improve a litigant’s chance of winning. There is nothing wrong in that. It is the right of every litigant to manoeuvre his way, upon legal advice, according to the RHC. The defendant here was doing just that. In my judgment, the defendant should not be denied leave to amend its defence in order to make good the defects in the pleadings so that the real issues between the parties would be tried and determined (Lee Ah Lan v Lee Kim Lan Construction Industries Sdn Bhd & Anor (supra)).

Next, it was argued that the defendant’s application to amend if allowed would raise new issues and defences during the appeal against summary judgment and this would go against the provisions of O. 56 r. 1 (3A) of the RHC. In rebuttal, I have this to say:

(1) that an appeal from the decision of the SAR to the judge in chambers was by way of a re-hearing (Seloga Jaya Sdn Bhd v Pembenaan Keng Ting (Sabah) Sdn Bhd [1994] 2 CLJ 716, SC);
(2) that the defendant merely sought to amend its defence and it was entitled to do so “at any stage of the proceedings”;
(3) that it was not the intention of the RHC to prohibit or restrict amendments; and
(4) to rely on such cases like Milik Perusahan Sdn Bhd & Anor v Kembang Masyur Sdn Bhd [2003] 1 CLJ 12 CA; Lau Foo Sun v Government of Malaysia [1970] 2 MLJ 70; Ponnusamy & Anor v Nathu Ram [1959] 25 MLJ 228; and Eshah binti Sa’at v Meriam Binti Sa’at & Ors [1975] 2 MLJ 97 in support of the contentions that the proposed amendments were useless as the defendant would be caught by O. 56 r. 1(3A) of the RHC would be to overlook the fact that the defendant was not attempting to introduce any fresh evidence as alleged but rather to advance the real issues in dispute between the parties. Even if there was a new defence introduced by the proposed amendments (which was not the case here), this court should exercise its discretion in favour of the defendant since the proposed amendments relate to the same facts or substantially the same facts as originally pleaded in the original defence. I reiterate that the amendments should be allowed in the interest of justice.

For all the reasons as adumbrated above, I was more than satisfied that this was a proper case where I should exercise my discretion in favour of the defendant. This meant that the defendant was entitled to amend its defence so that the real issues in dispute between the parties could be determined, once and for all.”.

13. Walau bagaimanapun, Mahkamah ini ingin menyatakan dengan jelas agar keputusan Mahkamah ini tidak disalah tafsirkan kerana Mahkamah memang tidak menggalakkan sebarang permohonan untuk pindaan dibuat pada saat-saat yang terakhir dan lewat dan setiap kes hendaklah diputuskan berdasarkan kepada fakta-fakta, keadaan dan latar belakang dan keadilan kes itu.

Dalam kes Gan Boon Kyee lwn Yap Hong Sin & Anor [1997] 2 MLJ 598 Gopal Sri Ram HMR (pada masa itu) berkata:-

“It is axiomatic that the law assists the vigilant and not the indolent”.
(Rujuk kes Steward lwn North Metropolitan Tramsway Co [1886] 16 QBD 556).

Keputusan Mahkamah ini di permohonan Lampiran 38 adalah hanya berdasarkan kepada fakta-fakta dan keadaan kes ini khususnya di atas jenis tuntutan plaintif dan pembelaan pindaan yang dicadangkan.

14. Seterusnya sebahagian fakta dalam kes-kes yang dirujuk oleh peguam plaintif harus dibezakan apabila dibanding dengan fakta-fakta kes dan tuntutan plaintif dan pembelaan pindaan yang dicadangkan. Fakta-fakta kes-kes tersebut tidak mengikat Mahkamah ini kecuali Mahkamah ini mengikuti prinsip-prinsip undang-undang yang ditetapkan tentang bagaimanakah budi bicara harus digunakan.
(Rujuk kes Wood lwn Earl of Durham [1888] 21 QBD 501).

15. Akhirnya, di atas fakta-fakta dan keadaan kes ini seperti dinyatakan di atas dan selepas mengambil kira keadilan kes ini, imbangan keadilan (the balance of justice) memerlukan pindaan kepada pernyataan pembelaan oleh defendan pertama. Pindaan tersebut patut dibenarkan. Dengan itu, rayuan oleh plaintif ditolak. Perintah yang diberikan oleh Penolong Kanan Pendaftar pada 4.11.2010 dikekalkan.

(1) Pernyataan pembelaan Terpinda yang difailkan pada 12.11.2010 (Lampiran 60) bagi defendan pertama diterima dan dipakai untuk kes ini.
(2) Kos bagi rayuan ini ditanggung oleh pihak masing-masing.

Peguam bagi pihak Plaintif/Perayu           - Encik Badrul Munir Bukhari
                                                                   (Tetuan Shafee & Co)
Peguam bagi pihak
Defendan Pertama/Responden                 - Encik Tan Chong Lii
                                                                   (Tetuan Ranjit Ooi & Robert Low)


            d.   Kes yang telah di putuskan Mahkamah Sivil menolak permohonan                     untuk pindaan Pembelaan:

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR
(BAHAGIAN SIVIL)
GUAMAN NO: S-22-571-2009

ANTARA

DATO’ DR. NOR SHAHIDAH BINTI KHAIRULLAH                  … PLAINTIF

DAN

KIM-WAH INDUSTRIES SDN BHD                                       … DEFENDAN


ALASAN PENGHAKIMAN - YA Hakim Siti Khadijah S. Hassan Badjenid pada 08.10.2011.

Defendan memohon kebenaran untuk pinda Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas bertarikh 28 JUN 2010 yang telah difailkan di bawah Aturan 20 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980. Lampiran 28 dan lampiran 28A (afidavit sokongan) adalah berkenaan. Pindaan yang di pohon adalah :-

1. Di para 5 untuk membatalkan bahawa Defendan mengakui dan bersetuju dengan para 5 dan 6 Pernyataan Tuntutan Plaintif;
2. Di para 11 untuk memasukkan perkataan-perkataan, ‘tertakluk kepada perjanjian sewa yang sedia ada dan hanya jika terma-terma dalam perjanjian jual beli formal antara Plaintif dan Defendan disetujui oleh kedua-dua pihak’.

Mahkamah telah menolak permohonan Defendan atas sebab-sebab seperti berikut:-

Saman Dalam Kamar bertarikh (lampiran 28) yang dikemukakan oleh Defendan bertarikh 19 OGOS, 11 berserta afidavit sokongan (lampiran 28A) adalah dirujuk. Afidavit Jawapan Plaintif (lampiran 29) dan afidavit balasan Defendan (lampiran 30) juga adalah berkenaan dan dirujuk.

Mengikut eksibit A-1 di lampiran 28A pada 15 JULAI, 09 Plaintif telah membayar RM28,000.00 kepada Defendan sebagai deposit untuk pembelian perkara subjek dalam tuntutan ini iaitu sebuah bangunan beralamat no 138,138-M, 138-1 & 138-2 Jalan Mega Mendung, Kompleks Batu, Batu 5 Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur tertakluk kepada syarat-syarat yang tertera di eksibit A-1.

Di para 10(d) Pernyataan Pembelaannya Defendan ada mengatakan bahawa pada 27 JULAI 09 Defendan enggan menjualnya namun demikian pada 12 OGOS 09 telah bersetuju untuk menjualnya semula. Sehubungan dengan ini Defendan telah memaklumkan kepada Plaintif bahawa persetujuan tersebut adalah tertakluk kepada perjanjian sewa yang ujud.

Sehubungan dengan perkara di atas dalam tindakannya di mahkamah Plaintif memohon relif untuk pelaksanaan spesifik berhubung surat tawaran bertarikh 15 JULAI 09 yang telah dilaksanakan. Dengan itu perkara pokok yang menjadi isu dan perlu ditentukan oleh mahkamah ini adalah samada perjanjian penjualan antara Plaintif dan Defendan tertakluk kepada perjanjian sewa yang ujud.

Tidak kira peguam mana yang menyediakan Pliding Defendan serta dokumen-dokumen yang berkaitan semua arahan adalah dari Defendan yang sama. Fakta yang dipersetujui dan isu untuk dibicarakan adalah semuanya menyokong fakta bahawa perkara pokok yang harus ditentukan oleh mahkamah adalah samada penjualan hartanah berkenaan tertakluk kepada penyewaan sedia ada atau tanpa penyewaan. Perkara ini adalah jelas dalam semua keadaan dan jika pindaan dibenarkan ianya adalah bertentangan dengan fakta dan isu yang selama ini telah dipersetujui antara kedua-dua pihak.

Sekiranya pindaan dibenarkan ini bermakna perkara itu bukan lagi isu yang perlu ditentukan oleh mahkamah sebaliknya merupakan sesuatu fakta terbukti yang diplidkan oleh Defendan dan akan menjejaskan perbicaraan adil dalam tuntutan ini, yang tidak dapat dipampaskan dengan kos. Ianya juga akan menukar ‘character’ tuntutan. Pada pandangan mahkamah permohonan ini tidak bona fide.

Peguam bagi pihak Plaintif    : Encik Adam bin Abdullah
                                               (Tetuan Adam Abdullah & Mani)
Peguam bagi pihak Defendan: Encik C.C. Chong
                                               (Tetuan C.C. Chong & Associates)

Nota: Kedua-dua kes c dan d diatas adalah mengenai prinsip dan ratio yang di gunapakai oleh Mahkamah apabila hendak melaksanakan budibicara kehakimannya dalam membenarkan ataupun menolak sesuatu permohonan untuk meminda pliding yang berkaitan. Kes-kes itu juga dengan jelas menunjukkan alasan yang bagaimana yang diterima atau ditolak Mahkamah dalam permohonan pindaan Pliding. Alasan-alasan Penghakiman tersebut sedikit sebanyak dapat juga memberi panduan dan ingatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam prosiding apabila merangka Pliding/Saman serta apabila ingin menyatakan alasan untuk membuat permohonan kepada Mahkamah bagi meminda Pliding/Saman.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^